TurnovskovAkci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
iTurnovsko.cz

iTurnovsko.cz - Pravidla katalogu firem

• Základní informace

Informační regionální portál iTurnovsko.cz je provozovaný fyzickou osobou - Ing. Martin Beksa,
IČ 68450397, dále jen provozovatel.

Na tomto informačním regionálním portálu v sekci KATALOG FIREM lze prezentovat vaši firmu za níže uvedených podmínek.

Vložené firemní prezentace nesmí porušovat zákony ČR a nesmí být v rozporu s dobrými mravy: pravidlem je slušnost a dodržování zákonů - vyvarujte se urážlivých výroků, vyřizování účtů, propagace různých ilegálních politických hnutí, které jsou v rozporu s obecnou slušností a zákony České Republiky.

• Obchodní podmínky pro poskytování služby Katalog firem na portálu iTurnovsko.cz
 

A) Úvodní ustanovení
Obchodní podmínky pro poskytování služby Katalog firem (dále jen „OP“) stanovují základní technické, provozní, organizační a obchodní podmínky pro poskytování služby Katalog firem (dále jen „Služba“).

OP obsahují zejména údaje týkající se předmětu a rozsahu Služby, podmínek pro její zřizování a poskytování. Současně OP vymezují základní práva a povinnosti provozovatele informačního portálu iTurnovsko.cz, jako poskytovatele Služby (dále jen „Poskytovatel“) a zákazníků, kterým je Služba poskytována (dále jen „Zákazník“).

OP jsou pro Zákazníka a Poskytovatele závazné.

B) Vymezení pojmů
Službou se pro účely těchto OP rozumí katalogová služba Katalog firem spočívající v zápisu stanovených údajů o podnikatelských subjektech (Zákaznících) do Poskytovatelem vytvořené elektronické databáze podnikatelských subjektů a jejich zveřejnění na informačním portálu iTurnovsko.cz. Katalog firem umožňuje elektronické vyhledávání Zákazníků na základě jejich zapsaných údajů.

Služba je provozována a je dostupná na internetové adrese http://www.iTurnovsko.cz/firmy.php.

Zákazníkem se rozumí registrovaný uživatel Služby, tedy podnikatelský subjekt se Záznamem.

Zákazník si za účelem využití Služby zvolí nebo mu je přiděleno zákaznické jméno a heslo. Zákazníkovi je rovněž založen uživatelský účet Služby (dále jen "Účet") na portálu.
Záznamem se rozumí údaje Zákazníka zapsané do Katalogu (vizitka).

Uživatelem se rozumí uživatel celosvětové sítě internet, jenž užívá pro vyhledávání podnikatelských subjektů Katalog firem.

C) Charakteristika Služby a podmínky pro její poskytování
1. Služba spočívá v zápisu stanovených údajů o Zákaznících do Katalogu a zveřejnění těchto údajů (Katalogu). Katalog umožňuje elektronické vyhledávání Zákazníků na základě údajů Zákazníků zapsaných v Katalogu a zobrazování těchto údajů ve formě vizitky Zákazníka na základě uživatelského dotazu. Služba je provozována a je dostupná na internetové adrese http://www.iTurnovsko.cz/firmy.php.

2. Poskytovatel se zavazuje na základě podmínek stanovených těmito OP a Ceníkem služby Katalog firem (dále jen „Ceník“) zobrazovat na Serveru Záznamy. Poskytovatel Zákazníkovi po zadání zákaznického jména a hesla zpřístupní na Serveru Katalog firem pro zadávání údajů.

3. Záznam (vizitka) Zákazníka bude Poskytovatelem zobrazen na Serveru na základě uživatelského dotazu, tj. po zadání klíčových slov Uživatelem do vyhledávacího okna Katalogu, a to na základě shody klíčových slov s obsahem Záznamu dle parametrů určených Poskytovatelem či na základě jiných skutečností. Umístění Záznamů na Serveru a jejich grafický vzhled určuje Poskytovatel. Pořadí při zobrazení Záznamů určuje Poskytovatel. Poskytovatel si vyhrazuje právo zobrazovat na portálu vedle Záznamu i jiná reklamní sdělení.

4. Zákazník odpovídá za obsah Záznamu a za obsah internetových stránek, jejichž adresa je součástí Záznamu. Poskytovatel neodpovídá za případné škody, které Zákazník Záznamem způsobí sobě nebo třetím stranám.

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo nezobrazovat Zákazníkem zadané údaje bez udání důvodu, zejména u Záznamů, jež jsou v rozporu s dobrými mravy či s právním řádem České republiky nebo zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích stran nebo porušují obecně přijímané etické normy. Poskytovatel si vyhrazuje právo na drobnou úpravu Záznamu (např. diakritika, interpunkce, překlepy apod.), a to i bez upozornění Zákazníka. Poskytovatel není povinen upravovat Záznamy nevyhovující těmto OP.

6. Využívání Služby je vázáno na přihlášení Zákazníka do Katalogu na základě zákaznického jména a hesla. Zákazník je povinen zabezpečit svoje přihlašovací údaje, tedy zákaznické jméno a heslo, proti zneužití a držet je v tajnosti. Poskytovatel neodpovídá za zneužití zákaznického jména a hesla v případě jejich zpřístupnění třetí osobě.

7. Poskytovatel je oprávněn zasílat Zákazníkovi prostřednictvím emailu oznámení, která se týkají provozu Služby jakož i obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

D) Objednávka Služby
1. Služba je poskytována Zákazníkovi na základě objednávky Služby, kterou zájemce o Službu podává telefonick, písemně e-mailem nebo přímou registrací na informačním portálu v sekci Přihlášení uživatele - Přidat firmu nebo jinými elektronickými prostředky. Podáním objednávky (objednáním Služby) vyjadřuje Zákazník souhlas s těmito OP a Ceníkem, jejichž ustanovení se tímto zavazuje dodržovat. Potvrzením objednávky Služby ze strany Poskytovatele se rozumí okamžik zahájení poskytování Služby. Zákazník a Poskytovatel berou na vědomí, že objednávka Služby se okamžikem jejího potvrzení Poskytovatelem stává řádně uzavřenou smlouvu, jejímž předmětem je poskytování Služby a jejíž nedílnou součástí jsou tyto OP a Ceník.
2. Poskytovatel je oprávněn jednostranně odmítnout poskytnutí Služby v případě, že Zákazník uvedl Poskytovateli nesprávné osobní nebo identifikační údaje, porušil povinnosti uvedené v ustanoveních těchto OP, Ceníku a ostatních dokumentech závazných pro Zákazníka.

E) Ceny, cenové a platební podmínky
1. Úhrada Služby je realizována formou proforma faktury na základě vyúčtování Služby. Úhradu vyúčtování Služby je Zákazník oprávněn uskutečnit pouze bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele uvedený na vyúčtování Služby, složením peněžních prostředků na účet Poskytovatele v pobočce České spořitelny, a.s. nebo hotovostní platbou v sídle Poskytovatele. Jiné způsoby úhrady vyúčtování Služby nejsou Poskytovatelem akceptovány. Příslušná částka (zálohová platba) musí být připsána na účet Poskytovatele nejpozději jeden (1) pracovní den před zahájením poskytování Služby.

V případě, že platba nebude na účet Poskytovatele připsána řádně a včas, není Poskytovatel povinen Službu poskytnout. Zákazníkovi bude vystaven daňový doklad (faktura) s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a s jeho souhlasem i v elektronické podobě. Po potvrzení objednávky Zákazníka ze strany Poskytovatele jsou provedené platby uhrazené Zákazníkem nevratné.

2. Cena Služby, tj. cena registrace členěná dle délky trvání záznamu, a rozsah údajů obsažených v záznamu registrace je určen Ceníkem.

F) Reklamace
1. Vady Služby je Zákazník oprávněn Poskytovateli vytknout uplatněním reklamace. V rámci reklamačního řízení je Zákazník oprávněn požadovat přiměřenou náhradu, a to ve formě poskytnutí náhradní Služby.

2. Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od okamžiku, kdy Zákazník vadu zjistil nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl zjistit, jinak nárok dle předchozího odstavce zaniká.

3. Vadou Služby se rozumí její nefunkčnost po dobu delší než 10 hodin v průběhu kalendářního dne.

G) Ochrana osobních údajů
1. Zákazník uděluje Poskytovateli souhlas ke zpracování jeho osobních a identifikačních údajů v rozsahu, ve kterém je sdělil Poskytovateli. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím že Poskytovatel zpracovává jeho osobní a identifikační údaje manuálně i automaticky, sám nebo prostřednictvím třetích osob a že je oprávněn je shromažďovat, zpracovávat (ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů) a užívat v souladu s právním řádem ČR a těmito OP pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů, pro účely poskytování Služby, vyúčtování Služby a provádění úkonů souvisejících s výše uvedeným (zejména pro zajišťování provozu technických zařízení a softwarových aplikací, prostřednictvím kterých je Služba poskytována).

Zákazník bere na vědomí, že obchodní firma nebo název, sídlo, příp. sídlo organizační složky v ČR a identifikační číslo, jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat, jde-li o podnikající právnickou osobu; jméno, příjmení, příp. obchodní firmu, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, jde-li o podnikající fyzickou osobu a jméno, příjmení, bydliště, a rodné číslo, datum narození nebo název a sídlo, příp. sídlo organizační složky na území ČR, případně identifikační číslo právnické osoby, jde-li o nepodnikající osobu, jsou povinnými údaji k tomu, aby mohla být ze strany Poskytovatele potvrzena objednávka Zákazníka a poskytována Služba. Nebudou-li uvedené údaje Zákazníkem poskytnuty, není Poskytovatel povinen objednávku potvrdit a Službu zájemci poskytovat. Ostatní osobní a identifikační údaje jsou Zákazníkem poskytovány dobrovolně.

2. Poskytovatel při zpracování osobních a identifikačních údajů Zákazníka dbá, aby Zákazník neutrpěl újmu na svých osobních či osobnostních právech, a proto se zavazuje přijmout ve vztahu k třetím stranám taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním či identifikačním údajům Zákazníka, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

H) Závěrečná ustanovení
1. Zákazník odpovídá za obsah, pravdivost a aktuálnost Záznamu a dále za jeho soulad s platnými právními předpisy a dobrými mravy. V případě, že Záznam Zákazníka nebude v souladu s platnými právními předpisy a dobrými mravy, odpovídá Zákazník Poskytovateli za způsobenou škodu.

2. Ujednání, která se odchylují od těchto OP, je možné platně sjednat pouze písemnou formou.

3. Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Poskytovatelem se řídí těmito OP a Ceníkem a ve věcech těmito OP a Ceníkem neupravených se řídí právním řádem České republiky, především pak zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

4. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto OP a Ceník kdykoli, a to i bez předchozího upozornění, změnit.

5. Tyto OP a Ceník jsou v aktuálním znění k dispozici na internetových stránkách s adresou: http://www.iTurnovsko.cz/showpage.php?name=cenik.

6. Tyto OP jsou platné a účinné od 1.10.2009.

Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat.